How do you pronounce 'Kami'?

It’s pronounced as ka-mi
Watch how to pronounce it - https://www.youtube.com/watch?v=WMcJXjJU0aY